fredag 10 december 2010

Så här ser min överklagan ut

Information till alla som googlar och kommer till den här bloggen för att de vill veta hur man överklagar en avslagen sjukersättningsansökan:

Det viktigaste man behöver veta - hur lång tid man har på sig att reagera på beslutet, ungefär vad som skall stå i brevet, att man har möjlighet att komplettera med ny information, och vart alltihop skall skickas - står alltid på sista sidan i Försäkringskassans hemskickade beslutspapper.

"Överklagan" skall göras i två steg. Första gången begär man "Omprövning" hos Försäkringskassan. Det betyder att en särskild avdelnings handläggare går igenom det fattade beslutet och handlingarna det grundas på, för att kontrollera om den lokala handläggaren och den (en annan FK-tjänsteman) som formellt fattade beslutet har gjort ett rimligt arbete och fattat ett beslut som följer deras regelverk.

Andra gången, om Omprövningen inte anser att något blivit fel och kan rättas till genom att ändra beslutet, skall man göra det som kallas "Överklagan", och då kommer ärendet att gå till rätten. Man behöver inte ha någon advokat eller infinna sig i någon domstol, utan det som sker är fortfarande en sorts granskning av att myndigheten sköter sitt jobb rättssäkert.

Man gör som det står i Försäkringskassans information på sista sidan i beslutet - skriver ett formellt brev där man berättar varför man har skäl att tycka att ärendet skall granskas i rätten.

Så här skrev jag. Vi vet ännu inte vilket resultat detta ger. Jag kan inte garantera att det här är en text som kan användas som mall för en korrekt överklagan. Men detta är mitt sätt att säga det jag ville påpeka:Till Förvaltningsrätten
c/o Försäkringskassan, Omprövningsenheten, (adress)

Överklagan i Försäkringskassans beslut i ärende med diarienummer xxxxxxx, omprövning av beslut om sjukersättning efter ansökan av Förnamn Efternamn, (personnummer).

Hänvisar till nyligen inkomna handlingar (listade nedan) där ansvariga experter (behandlande läkare, personal på arbetsförmedlingen) intygar att alla tillgängliga metoder för medicinsk och arbetsrelaterad rehabilitering redan har prövats utan att någon förbättring har åstadkommits, varken under den senaste 12-månadersperioden då Försäkringskassan har drivit på för att hitta alternativa försörjningsmöjligheter inför risken att jag skulle bli ”utförsäkrad” med de nya sjukersättningsreglerna, eller tidigare under de sammanlagt drygt sju år (sedan sjukfallet inträffade 2003) då de olika resurser som utnyttjats i rehabiliteringen i högre grad kommit fram på sjukvårdens och kommunens initiativ. Därför anser jag att myndigheten bör följa rekommendationen från min läkare att fatta ett beslut om att bevilja ”sjukpension”, dvs varaktig sjukersättning, och anser att ersättningen skall utgå retroaktivt med början från och med 2010-07-01, som var den första dagen efter det att min senaste tidsbegränsade sjukersättningsperiod tog slut.

(underskrift)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar